مركز توسعه كسب و كارهاي كوچك(SBDC ) دانشگاه تهران 

Small Business Development Center

صفحه اصلي

   مركز توسعه كسب و كار هاي كوچك

 امروزه نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و فرآيندهاي جديد توليد و وجود نرم افزار ها يا به عبارتي دارايي هاي نامشهود است كه اعتبار خاص براي يك بنگاه اقتصادي و يا يك سازمان به وجود مي آورد. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز با حمايت از طرح هاي كاربردي در دانشگاهها نقش مؤثري در فرآيند پيشرفت كشور در اين زمينه ايفا نموده است. از جمله حمايتهاي صورت گرفته از طرف سازمان همكاري و مشاركت مالي و معنوي با دانشگاهها به منظور تشكيل ستاد SBDC و پيگيري راه اندازي مراكز توسعه كسب و كار كوچك در دانشگاه مي باشد.

 

اين سازمان در راستاي مأموريت خود جهت ارتقاء توانايي هاي تكنولوژيك در صنعت و ايجاد صنايع با فناوريهاي نو،  در زمينه هاي پنج گانه الكترونيك و ميكروالكترونيك، مواد نو، بيوتكنولوژي،‌فناوري اطلاعات و مهندسي پزشكي  برنامه هاي حمايتي خود از طرح ها و ايده هاي متخصصين را در قالب طرح «مراكز توسعه كسب و كار كوچك»   معروف به SBDC  به مرحله‌ي اجرا گذاشته است.

 

                           

 
آشنايي با اين مركز
مراحل پيشنهاد طرح
فرم هاي مورد نياز
فرمت گزارشات

SBDC از نگاه آمار

sbdc@engmail.ut.ac.ir